Utleievilkår

For å kunne leie må du være registrert og godkjent fotograf / bedriftskunde med eget foretaksnummer. Leietaker skal kunne forevise godkjent legitimasjon med foto. Dersom du allerede er kunde men ikke har fått tilgang til utleieportalen eller er ny kunde, kan du bruke dette skjemaet for å få tilgang.

Vi sender ikke utleieprodukter i posten. Utleie skjer kun ved personlig oppmøte på vår adresse i Møllergata 4 i Oslo.

1. Generelt
Disse betingelsene gjelder for ethvert utleie og utlån av utstyr, utrustning og annet materiell (”utstyret”) fra Scandinavian Photo AS til profesjonell bruker (”kunden”). Kunden har akseptert disse betingelsene ved mottakelse av utstyr som er utleid eller utlånt fra Scandinavian Photo. Hvis utstyret kun finnes i ett eksemplar, bes kunden bestille i god tid for å sikre at den er tilgjengelig på hentetidspunktet. Ved bestilling av lån/leie over web skal kunden få bekreftet reservasjonen per e-post.

2. Leie-/lånetid
Leie-/lånetiden beregnes med utgangspunkt i hvert påbegynte døgn. Leie-/lånetiden beregnes fra den tid henting er avtalt. Leie-/lånetiden løper til og med den dag utstyret er returnert og kvittert hos Scandinavian Photo.

3. Vederlag
Vederlaget følger av den til en hver tid gjeldende prisliste, eller av det som er avtalt. Leieprisene er beregnes per påbegynte døgn, dersom ikke annet fremgår eller er avtalt. Vederlaget for leie/lån i en helg (lørdag og søndag) tilkommer NOK 500,- dersom ikke annet fremgår eller er avtalt.
Installasjonshjelp inngår ikke i vederlaget. Det kan avtales annen beregning av vederlaget.

4. Utlevering og tilbakelevering
Utstyret skal hentes hos Scandinavian Photo i Møllergata 4, Oslo til avtalt tid. Hentes ikke utstyret til avtalt tid av kunden, skal det betales vederlag fra og med avtalt dag for henting. Utstyret skal returneres ved levering hos Scandinavian Photo i Møllergata 4 på forsvarlig måte innen avtalt tid.

5. Fremleie/videre utlån
Kunden kan ikke fremleie utstyret eller låne det ut til andre, eller foreta noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). Kunden kan ikke overlate utstyret til tredjepersoner for oppbevaring, med mindre dette skjer i forbindelse med avtalt transport i forbindelse med tilbakelevering til Scandinavian Photo.

6. Forsinket tilbakelevering
Dersom ikke utstyret returneres innen avtalt tid, faktureres kunden med leiepris for den tid utstyret besittes utover avtalt leie-/lånetid. Dersom det ikke finnes leiepris for utstyret, faktureres kunden for vederlag for tilsvarende utstyr.

7. Avbestilling
Kunden kan avbestille utstyret med varsel minst to virkedager forut for låne-/leieperiodens start. Ved avbestilling etter dette, vil kunden faktureres for to dagers leie.

8. Bruk av utstyret
Kunden plikter å bruke og oppbevare utstyret på varsom måte. Utstyret skal kun brukes til slikt bruk utstyret er ment for, og under slike forhold som det er beregnet for. Kunden plikter å sette seg inn i korrekt bruk av utstyret. Kunden plikter å tilse at utstyret beskyttes mot uvedkommende. Kunden kan ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Utstyret kan ikke brukes utenfor Norge, med mindre annet er avtalt. Ved utlån-/leieavtale av utstyr i Scandinavian Photos lokaler kan utstyret kun benyttes innenfor normal arbeidstid, med mindre annet er avtalt. Det påligger kunden å skaffe seg den nødvendige kompetanse om håndtering av digitale systemer og programvare. På stedet-assistanse og support må avtales separat.

9. Garanti og ansvar for mangler
Scandinavian Photo garanterer at den utrustning som lånes eller leies ut er i fullgod stand, men ikke at det er passende for kundens bruk. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende ved utlevering, foreligger det en mangel. Mangel anses også å foreligge dersom det under utlånet/utleiet oppstår feil som ikke kan føres tilbake til kundens, eller andre som kunden svarer for, oppbevaring eller bruk. Kunden har bevisbyrden for at feil som oppstår senere enn utlevering ikke kan føres tilbake til kundens oppbevaring eller bruk. Garantien innebærer at Scandinavian Photo ved mangel umiddelbart bytter utstyret med fungerende utrustning, uten ekstra kostnader for kunden og med raskeste forsendelse (”omlevering”). Retten til omlevering gjelder bare innen Norge. Dersom omlevering ikke er mulig, har kunden rett til prisavslag tilsvarende vederlaget for den periode utstyret ikke kan benyttes. Scandinavian Photo har intet erstatningsansvar for feil/skade ved utstyret, ut over plikten til omlevering og prisavslag som nevnt ovenfor. Scandinavian Photo er ikke heller ikke ansvarlig for slitasje eller eventuelle skader på bilder, filmer eller annet som forårsakes av utstyret, eller på gjenstander og lignende som kobles eller benyttes sammen med utstyret.

10. Utstyret er ikke forsikret
For din egen sikkerhet bør du ordne deg en forsikring som dekker det utstyret du leier, samt at du tar vare på produktene for å unngå skader eller at det blir stjålet. Dette for å unngå å bli erstatningsansvarlig. Mistet eller stjålet utstyr skal ALLTID politianmeldes av leietaker.

11. Ansvar
Kunden skal levere tilbake utstyret i samme stand som da det ble mottatt fra Scandinavian Photo. Ved tap, skade eller annen verdiforringelse av utstyret skal kunden umiddelbart melde fra til Scandinavian Photo. Ved tyveri skal kunden umiddelbart også melde fra til politi.

12. Ansvarsbegrensning
Scandinavian Photo kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap, herunder person- tings- og formuesskader, som er påført kunden, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med bruk, plassering eller transport av utstyret, med mindre Scandinavian Photo eller dets ansatte har opptrådt uaktsomt. Scandinavian Photo er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. Scandinavian Photo er under ingen omstendighet ansvarlig for tap som følge av at avtalen ikke kan oppfylles, ut over det vederlag kunden har betalt.

13. Tvister Verneting
Enhver tvist under denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Lykkes ikke dette, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.